Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.FoodX.nl

Deze algemene voorwaarden (‘Website Voorwaarden’) van FoodX omschrijven op welke wijze FoodX haar diensten aanbiedt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw boekingen via onze website (www.FoodX.nl) (‘Website’) plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. FoodX behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. De Website Voorwaarden zijn op deze website beschikbaar. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Website Voorwaarden, verzoekt FoodX u deze Website onmiddellijk te verlaten.

1. Introductie
1.1. V.O.F. FoodX (‘FoodX’) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66917190 en gevestigd op de Kinkerstraat 297 A, 1053ET Amsterdam.

1.2. Het BTW-nummer van FoodX is 856751595B01.

2. Boekingsopdracht
2.1. FoodX biedt u de mogelijkheid om uw boekingen aan de bij ons aangesloten partners (‘Partners’) door te geven op de wijze zoals op de Website is weergegeven. Wij brengen een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen Partner. FoodX is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. FoodX is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de boeking en zij garandeert op geen enkele wijze dat uw belevenis bij de aangesloten Partner van FoodX van afdoende kwaliteit is. Ingeval de boeking online is betaald, neemt FoodX verantwoordelijkheid voor de transactie.

3. Een bestelling plaatsen en de verwerking hiervan
3.1. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte boeking te plaatsen en uit te laten voeren. Dit betreft o.a. het verstrekken van de juiste naam, emailadres en telefoonnummer.

3.2. Wanneer u uw boeking via deze Website heeft geplaatst bij de door u gekozen Partner, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw boeking te bevestigen door te klikken op de button ‘doorgaan naar afrekenen’. Let op: controleer de juistheid van de door u ingevoerde gegevens en verbeter eventuele fouten alvorens uw boeking af te ronden en te klikken op de button ‘bestelling plaatsen’. Hierna wordt uw boeking afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd.

3.3. FoodX zal uw boeking verwerken en wij zullen u dit per e-mail bevestigen. Als u geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen, hebben wij geen boeking van u ontvangen en dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

3.4. Wanneer uw online betaling niet wordt geautoriseerd of goedgekeurd, wordt u terugverwezen naar de vorige pagina op deze Website. In een dergelijk geval zijn wij niet verplicht onze diensten te verlenen en wordt uw bestelling geacht niet te zijn geplaatst.

3.5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de diensten die FoodX aanbiedt, aangezien het herroepingsrecht niet van toepassing is op diensten ‘betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode’. Het is zodoende niet mogelijk om uw boeking te annuleren of ruilen, ofwel om uw betaling terug te krijgen. Wel is het toegestaan om uw boeking over te dragen aan iemand anders indien u er zelf geen gebruik van kunt of wilt maken.

4. Prijs en betaling
4.1. De prijzen op de Website zijn van toepassing. Deze prijzen zijn inclusief BTW.

4.2. Deze Website bevat een groot aantal diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. De bij ons aangesloten Partners zijn verantwoordelijk voor de op de Website vermelde prijzen (en eventuele wijzigingen hiervan) voor de diensten.

4.3. Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Website vermeld staan en wel via iDeal of geldige creditcard. FoodX behoudt zich het recht voor om bestellingen betaald met/door dubieuze creditcard(s)(houders) naar eigen inzicht te annuleren. Een korting kan van toepassing zijn op uw bestelling als u een zogenaamde ‘kortingscode’ gebruikt. Deze kortingscodes worden enkel door FoodX beschikbaar gesteld. Een kortingscode is alleen te gebruiken als de boeking online wordt betaald.

4.4. Indien de boeking wordt geannuleerd door de Partner dan is FoodX gehouden om een eventueel online betaalde bestelling binnen 5 werkdagen terug te storten op uw bank/girorekeningnummer (in geval van iDeal betaling) of zal uw creditcard niet worden belast (in het geval van betaling via creditcard). Indien het minimaal aantal deelnemers van de belevenis niet behaald wordt, zal de belevenis ofwel geannuleerd worden, ofwel zal er door de Partner een nieuwe datum vastgesteld worden. Indien u op de nieuwe datum niet aanwezig kunt zijn, zullen wij alsnog de betaling aan u terugstorten.

4.5. Let er op dat van tijd tot tijd er onverhoopt vertragingen kunnen ontstaan bij de verwerking en uitvoering van uw online betalingen via deze Website. Voor zover mogelijk en voor zover wij hier enige invloed op kunnen uitoefenen, proberen wij deze vertragingen tot een minimum te beperken. Houdt u er echter rekening mee dat bij gelegenheid deze vertragingen en afschrijvingen van uw bankrekening kunnen oplopen tot maximaal zestig (60) dagen nadat u uw bestelling heeft geplaatst.

4.6. Tegoed en kortingsbonnen: Tegoed- of kortingscodes kunnen op uw boeking van toepassing zijn indien u een tegoed – of kortingscode gebruikt die door de Website wordt herkend en die door FoodX is goedgekeurd. U dient daarbij de kosten van enige betaalkaart zelf te dragen. Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met creditcards (anders dan via iDeal) uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Het door uw bank gereserveerde bedrag zal gedurende de periode van deze reservering niet op uw rekening beschikbaar zijn. FoodX noch enig partner is aansprakelijk voor deze vertraging in de verwerking van uw betaling.

4.7. Algemene voorwaarden voor alle Bonnen/Codes

 1. Het recht om de Bon te gebruiken is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Anders dan door de originele ontvanger van de Bon mogen Bonnen op geen enkele wijze en in welke vorm dan ook gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd of gepubliceerd worden.
 2. mogen de Bonnen/Codes niet worden gebruikt in combinatie met andere Bonnen, kortingsacties en/of promoties die van tijd tot tijd zullen worden aangeboden. Een Bon/Code kan niet worden gebruikt om zgn. Tegoedbonnen (Giftcards) te kopen.
 3. zal iedere Bon/Code eenmalig door de ontvanger kunnen worden gebruikt.
 4. Door het gebruik van de Bon garandeert u dat u de rechtsgeldige ontvanger bent van de Bon en dat u de Bon in overeenstemming met deze Voorwaarden Kortingscodes, van toepassing zijnde wetgeving en naar goed vertrouwen zult gebruiken. Als FoodX van oordeel is dat een Bon/Code in strijd met deze van toepassing zijnde wetgeving en/of goed vertrouwen wordt gebruikt heeft FoodX het recht om uw Bon/Code te annuleren of te weigeren.

5. Aansprakelijkheid

5.1. FoodX zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

5.2. FoodX (inclusief alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluiten iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

 1. onze diensten
 2. deze Website
 3. de juistheid van de door de Partners op onze Website verstrekte informatie
 4. de diensten en/of producten, handelingen en/of nalatigheden van de Partners
 5. het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links) en/of het materiaal op deze websites.

5.3. Niets in deze Website Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van FoodX door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door FoodX uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van FoodX uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van FoodX die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

5.4. Indien u schade lijdt door het toerekenbaar tekortschieten van FoodX, dan is de aansprakelijkheid van FoodX beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het bedrag van uw bestelling.

5.5. Indien uw gebruik van (het materiaal op) deze Website leidt tot enige onderhoudswerkzaamheden, reparaties en/of aanpassingen van deze Website, apparatuur, software en/of data, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle hierdoor door FoodX gemaakte kosten en geleden schade.

6. Klachten
6.1. Klachten over de diensten van een Partner kunnen tot uiterlijk 48 uur na het uitvoeren van de dienst bij FoodX worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@foodx.nl.

6.2. In het geval u ontevreden bent over de diensten van een Partner, zal FoodX, onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is. FoodX kan besluiten ‘zonder daartoe overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden’ om het door u betaalde bedrag voor de betreffende product of dienst aan u terug te betalen.

6.3. Een klacht over de diensten van een Partner of een verzoek tot compensatie, dient u rechtstreeks in te dienen bij de Partner.

7. Intellectueel eigendom
7.1. U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze Website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Houdt u hierbij rekening met de volgende bepalingen:

7.1.1. Tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze Website en alle via deze Website door FoodX ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan FoodX of aan licentiegevers van FoodX. Deze Website en alle via deze Website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze Website en/of de via deze Website ter beschikking gestelde materialen, anders dan zoals in artikel 7.1 vermeld, is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van FoodX uitdrukkelijk vereist.

7.1.2. U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze Website die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto’s, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van FoodX alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Website te allen tijde wordt erkend.

7.1.3. Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat FoodX de maker is van danwel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Website.

7.1.4. U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van FoodX.

7.2. Zoals onder artikel 7.1 hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze Website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van FoodX.

7.3. Aan deze Website Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 7.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Website Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door FoodX voorbehouden.

8. Website toegang
8.1. FoodX probeert deze Website met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden – 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. FoodX garandeert echter niet dat deze Website continu beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert FoodX uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. FoodX sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

8.2. FoodX behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.

8.3. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

9. Bezoekersmateriaal en gedrag
9.1. U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u tot deze Website toegang verkrijgt. U draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via uw internetverbinding toegang tot deze Website verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze Website Voorwaarden en zich hier aan houden.

9.2. Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de FoodX Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie. FoodX aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste informatie. FoodX alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie te kopiëren, distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

9.3. Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen wat:

 1. in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving
 2. op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is
 3. bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten)
 4. virussen en/of andere schadelijke programma’s bevat.

9.4. Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze Website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze Website).

9.5. Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze Website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen:

 1. op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten
 2. op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten
 3. op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden
 4. op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden
 5. aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden
 6. de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van FoodX afkomstig zijn
 7. de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.

9.6. De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt FoodX zich het recht voor om alle hierdoor door FoodX geleden kosten en ontstane schade volledig op u te verhalen.

9.7. FoodX zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

10. Links naar en van andere websites
10.1. Links naar websites van derden op de Website van FoodX worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Website. FoodX controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. FoodX vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

10.2. U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van FoodX en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan FoodX en haar onderneming.

10.3. U bent niet gerechtigd om een link van een website die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door FoodX suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.

10.4. Enige links naar de Website van FoodX moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Website Voorwaarden.

10.5. FoodX behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van FoodX in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

11. Disclaimer
11.1. FoodX doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De Partners zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde diensten, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen, namen, prijzen, tijden, allergiewaarschuwingen en zij voeren uw behandelingen uit. Als u twijfelt over de door de Partner geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan het plaatsen van uw boeking contact op te nemen met de betreffende Partner of FoodX. In het bijzonder garandeert FoodX niet dat de informatie die op de Website is weergegeven, waaronder die door de Partners aan FoodX wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.

11.2. Voor zover wettelijk toegestaan, biedt FoodX u toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door FoodX aangeboden diensten).

11.3. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen wachtwoord wat u gebruikt om u te registreren op de Website. Tenzij FoodX op onachtzame en nalatige wijze uw wachtwoord aan derden bekend maakt, is FoodX niet aansprakelijk voor onbevoegde transacties en/of handelingen gemaakt of gepleegd met uw naam en wachtwoord.

12. Beëindiging
12.1. FoodX is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer:

12.1.1. FoodX er redelijkerwijs van overtuigd is dat u materiaal op de Website heeft geplaatst, ge-upload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt op een manier die in strijd is met de artikel 9 van deze Website Voorwaarden

12.1.2. FoodX er redelijkerwijs van overtuigd is dat u hebt gehandeld in strijd met de artikelen 10 van deze Website Voorwaarden

12.1.3. U op een andere wijze in strijd met een of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden heeft gehandeld.

13. Toepasselijk recht
13.1. Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

14. Aanvullende bepalingen
14.1. Wij zijn begaan met het beschermen van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy.

14.2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Website Voorwaarden door enige rechterlijke instantie of autoriteit onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling(en) uit deze Website Voorwaarden verwijderd. Dit heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Website Voorwaarden en deze blijven onverminderd van kracht.

14.3. Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of FoodX, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen.

14.4. U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FoodX over te dragen. FoodX is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin FoodX een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop.

14.5. De titels in deze Website Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak. Deze titels zijn niet van invloed op de interpretatie van de inhoud van deze Website Voorwaarden.

15. Uw status
15.1. Door het plaatsen van een boeking via deze Website garandeert u dat:

 1. u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan
 2. u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
 3. u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar).
 4. Mededelingen

16.1. Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en ‘indien nodig en voor zover vereist’ erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

17. Overmacht

17.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).

17.2. Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:

 1. stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties
 2. burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor)
 3. branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen
 4. onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer
 5. onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken
 6. wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.

17.3. Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

18. Geldigheid
18.1. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

19. Volledige overeenkomst
19.1. Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.